info@kmssigorta.com.tr 0.232.232 30 30 0.232.232 34 32 ( Faks )

Ürünlerimiz

MESLEKİ MALİ MESULİYET SİGORTASI

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

Sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük cezaları, SSK primi, veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dahilinde sigortacı tarafından temin edilir.

Detaylı Bilgi İçin Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizi Arayınız

Meslek mensubunun;

 • İhmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi;
 • Mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller;
 • Yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme,
 • Gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri
 • tazminatlar teminat altındadır.

  Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizi Arayınız

  Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden geçmiş 5 yıl içerisinde yapılan unutma ve hataların, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat alır.

  Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizi Arayınız

  Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

  Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizi Arayınız

  Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlama, uygulamaların yapılmasını sağlama, bu konularda işçilere eğitimler verme, bunları denetleme, gözetleme ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlardaki danışmanlık hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel Şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.

  Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizi Arayınız

  Scroll to Top